dimecres, 27 d’abril de 2016

OCI I TEMPS LLIURE


Realització d’activitats de temps lliure en períodes de vacances escolars. Als inicis s’adreçà a infants amb situació d’exclusió i amb el temps s’ha obert a tothom, cosa que afavoreix la inserció dels infants amb dificultats.Objectius:

- Mantenir un espai d’atenció global i integral per als infants, dins un horari complet que permet als pares treballar.


- Promoure actituds positives dins el grup, vers la participació, l’educació en valors, la normalització de situacions especials (diferències físiques, culturals...).

- Detectar situacions de necessitat i/o mancances diverses dels infants i les seves famílies.

- Realitzar processos d’inserció social amb els infants derivats d’altres serveis: serveis socials, escoles, servei d’orientació sociolaboral..


TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ A LES ESCOLES SOBRE LES DESIGUALTATS MUNDIALS.

Realitzam tallers sobre la realitat dels països empobrits i les causes i conseqüències de la desigualtat Nord-Sud, incentivant un cert esperit crític i autocrític, apropant la realitat dels països del Sud en general i d’alguns països d’Africa en particular, valorant ne els aspectes positius.
La metodologia dels tallers és molt pràctica i dinàmica, basada en la participació dels alumnes. Tots els centres poden sol·licitar aquestes activitats


PROGRAMA D'EDUCACIÓ EMOCIONAL A LES ESCOLES


El Programa “Educació Emocional” és un programa per la prevenció en la infància i adolescència, es tracta d'un treball conjunt amb els centres educatius per tal de prevenir i detectar situacions de risc en les aules a través de dinàmiques on es treballen les emocions de l'alumnat.S'intervendrà en l'alumnat del curs que proposi el centre, les mares i els pares i la comunitat educativa en general. Les persones que duran a terme el projecte serà una educadora dels serveis socials amb el suport i assessorament de la coordinadora dels serveis socials, tutores i tutors, equip d'orientació del centre així com altres serveis implicats.

Per tant, es basa en un treball en xarxa per tal de prevenir, en alguns casos intervenir (si fos necessari), situacions de risc com són l'assetjament escolar, violència a les aules, mancança de socialització, etc.


KIF-KIF

El projecte kif kif es realitza als centres escolars d'infantil, primària i secundària i pretén millorar la relació entre els alumnes del curs mitjançant l’educació en valors afavorint la convivència i l’acceptació, donant alhora eines al professorat per treballar la convivència.


Consisteix en la realització de dinàmiques i reflexions sobre la diferència, els valors i les habilitats socials dins les aules, en horari lectiu. El professorat sol·licita el projecte, que es realitza conjuntament entre l’educador i el professor.PARTICIPACIÓ INFANTIL I JUVENIL


Aquest projecte pretén guiar els infants i joves per a què aprenguin el camí per ser escoltats com a ciutadans actius i participatius.

Es tracta de crear un espai de participació en la proposta de millores sobre temes que els afecten directament. Periòdicament es realitzen trobades entre els joves i els educadors i a partir de les seves propostes, els participants elaboren un projecte i eleven la proposta al lloc pertinent o, en el seu cas, el duen a terme.

Dins aquest marc s’ha realitzat una discoteca infantil, un casal de joves, un vídeo de sensibilització mediambiental, una revisió dels parcs infantils de sa Pobla, una desfilada de sensibilització sobre la dictadura del cos i l'estètica.


FUTBOL PER A LA INSERCIÓ

Mitjançant el futbol es promou la inserció social d'adolescents amb comportaments conflictius i amb situació de fracas escolar. Els entrenaments s'alternen amb sessions s'habilitats socials. Els joves treballen l'autocontrol, l'assertivitat, la resolució de conflictes...


APROPAMENT A L'ESTUDI I REFORÇ ESCOLAR


Aquest prjecte s'adreça a joves amb dificultats d’aprenentatge i amb pocs recursos econòmics. Un educador acompanya en les tasques acadèmique i realitza activitats diverses sobre les habilitats socials.

L'objectiu és afavorir l’accessibilitat al món de l’estudi (rompre barreres de tal manera que els alumnes puguin superar la distància psicològica i educacional que els separa dels seus companys) i potenciar la participació, els hàbits de treball, la concentració, l’organització del temps, l’ordre i la neteja, la cura del material...